Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Gedragscode

Veel regels in het contact tussen vrijwilligers onderling en met de kinderen zijn niet altijd eenduidig. Grenzen liggen voor iedereen anders en zijn niet voor elke situatie hetzelfde. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en minderjarige vrijwilligers en/of kinderen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je bij onze stichting aanmeldt om als vrijwilliger te helpen, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen deze in zult handelen.

 Wij van het bestuur verstaan hieronder:

  • Je gaat op een (kind)vriendelijke manier om met de andere vrijwilligers en de kinderen; hieronder wordt verstaan dat jij, als vrijwilliger, moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind (of andere vrijwilliger) zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • Je bejegent kinderen of andere vrijwilliger(s) niet onjuist; hieronder wordt verstaan: op een wijze die het kind of andere vrijwilliger(s) in zijn of haar waardigheid aantast.
  • Als vrijwilliger dring je niet verder door in het privéleven van een kind dan functioneel noodzakelijk is. Je ontvangt in je hoedanigheid als vrijwilliger van Stichting KWIL, een kind niet bij je thuis en maakt geen afspraken met het kind buiten de activiteiten van de stichting om.
  • Als vrijwilliger onthoud je je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van een kind en minderjarige vrijwilligers. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jou en een kind of vrijwilliger tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • Als vrijwilliger mag je een kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • Als vrijwilliger zal je tijdens het omkleden van de kinderen en toiletbezoek (of een andere afgesloten ruimte) en dergelijke, zeer terughoudend en met respect omgaan met de kinderen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer. Als vrijwilliger ga je nooit alleen met het kind naar de kleedruimtes en het toilet. Dit geld voor alle afgesloten ruimtes.
  • Als vrijwilliger heb je de plicht een kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op worden toegezien dat de gedragscode door iedereen die bij een kind is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien je als vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen (vertrouwenspersoon) of bij een bestuurslid van Stichting KWIL.
  • Als vrijwilliger krijg of geef je geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. Bij twijfel hierover moet je altijd contact met nemen met een bestuurslid van Stichting KWIL.
  • In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen jouw verantwoordelijkheid, als vrijwilliger, om in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Bij overtreding van deze gedragscode leidt dit tot de klachtenprocedure van de stichting en kan het disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of minderjarige vrijwilliger(s) is het bestuur genoodzaakt politie/justitie in te schakelen.

Tevens is het huishoudelijk reglement van Stichting KWIL van toepassing. Bij ondertekening van de gedragscode, wordt er ook getekend voor het bekend zijn met dit reglement.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting KinderWerk In Leeuwarden op 31-5-2011 te Leeuwarden.